Stadgar för Hundklubben Dundret

Namn och säte

§ 1 Föreningens namn är Hundklubben Dundret. Klubben utgör en föreningutan ekonomiskt ändamål.

§ 2 Föreningens myndighet är styrelsen och årsmötet.

§ 3 Styrelsen har sitt säte i Gällivare och Malmberget. 

 

§ 4 Klubbens ändamål

Klubben är en sammanslutning av jakthundsägare och jägare bosatta inom Gällivare kommun , med intresse för jakt med renrasiga stående fågelhund av typen kontinentala stående fågelhundar och brittiska stående fågelhundar under sportsliga former. Till fullföljande av denna sin uppgift har klubben att verka för: Att meddela medlemmarna lagen om tillsyn samt ordningsföreskrifter rörande vård och tillsyn av hundar inom Gällivare kommun.Att i samarbete med SKK eller specialklubbar för jakthundar anordna jaktprov och hundutställningar.Att propagera för sportjaktens bedrivande bland medlemmar.Att efter medlemmarnas önskemål anordna dressyrkurser.Att vara medlemmarna behjälpliga med råd och anvisningar vid avel och nyanskaffning av hundar, för att hålla jakthundstammen på en hög nivå. Att fostra medlemmarna att umgås varsamt med vilt och natur. Att verka för att det råder ett kamratligt förhållande mellan klubbens medlemmar.  Att bedriva träning för jakt- och trapp skytte vid Hundklubben Dundrets skjutbana

 

 

§ 5 Ekonomisk ansvarighet

För klubbens förbindelser häftar allenast dess tillgångar, förfallna men ej guldna avgifter inräknade. 

 

 

§ 6 Medlemskap i klubben

MOM. 1. Inom Gällivare kommun bosatta personer äger rätt till medlemskap i klubben.

MOM. 2. Personer utanför klubben kan skriftligen till styrelsen framställa medlemskap i klubben.

MOM. 3. Medlemskap i klubben innebär godkännande av klubbens stadgar med de ändringar som i vederbörlig ordning kunna bliva fastställda. 

 

 

§ 7 Medlems rättigheter

MOM. 1.Medlem äger rätt till en röst vid års- och medlemsförhandlingar.

MOM. 2.Att deltaga i klubben anordnade kurser, jaktprov, utställningar, propagandaaftnar och dylikt 

 

 

§ 8 Årsavgift

MOM. 1. Medlem skall erlägga den årsavgift klubbens årsmöte bestämmer för medlem. 

 

 

§ 9 Årsmöte

MOM. 1. Klubbens beslutande myndighet är årsmötet. Årsmötet består av enskilda personer, som är medlemmar enligt § 7 mom 1, som vederbörligen erlagd stadgad årsavgift för föregående år, dels och klubbens styrelseledarmöter. Årsmötet hålles årligen före mars månads utgång på tid och plats om styrelsen bestämmer.

MOM. 2. Extra medlemsmöte hålles, då styrelsen finner det erforderligt eller den allmänna meningen inom klubben det yrkar.

MOM. 3. Personlig kallelse utfärdas av styrelsen minst 7 dagar före mötet. I kallelsen skall årsmötets dagordning intagas. Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda 1 månad före mötet. Kallelse till extra medlemsmöte utfärdas på sätt nyss sagts. Extra medlemsmöte kan endast behandla den eller de frågor som föranletts dess sammankallande. I kallelsen skall angivas det eller de ärenden som skall behandlas.

MOM. 4. På årsmötet skola följande ärenden förekomma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behörighet.
 4. Utdelning av diplom och dylikt
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare och referent för mötet.
 7. Val av justeringsmän för dagens protokoll.
 8. Styrelseberättelse och kassatablå.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Ansvarsfrihet.
 11. Val av ledarmöter och suppleanter.
 12. Val av ordförande i klubben, tillika styrelsens ordförande för ett år. Ordförande väljs bland de i punkt 11 valda ledamöterna.
 13.  Val av kassör för ett år. Kassören väljs bland de i punkt 11 valda ledamöterna.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
 16. Medlemsavgifter.
 17. Behandling och beslut i av styrelsen och arbetsutskottet till årsmötet hänskjutna frågor.
 18. Avslutning.

MOM. 5. Varje medlem äger en röst. Alla ärenden avgöres med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av den tjänstgörande ordföranden, därest han är röstberättigad. Eljest skall lotten avgöra. Omröstning sker öppet, dock att val sker slutet såvida icke årsmötet enhälligt beslutat att valet skall ske meddelst öppen omröstning.

MOM. 6. Styrelsen ledarmöter skola närvara vid årsmötet och ha där yttrande och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i frågor som icke gälla ansvarsfrihet för styrelsen.

MOM. 7. Revisorerna äga rätt att vara närvarande på årsmötet och ha där yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt. 

 

 

 

§ 10 Styrelsen

MOM. 1. Styrelsen handhaver ledningen av klubbens verksamhet och förvaltar dess angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar och årsmötes beslut. Styrelsen är, då årsmötet icke är samlat, klubbens högsta beslutande myndighet. Styrelsen är inför årsmötet ansvarig förvaltare.

MOM. 2. Styrelsen består av ordförande, dels ledmöter valda av årsmötet.a)       Ordförande och kassör utses för ett år och kan återväljas.b)       Antalet ledamöter och suppleanter skall vara sju (7) ledamöter och två (2) suppleanter. Ur styrelsen ska växelvis avgå tre respektive fyra ledamöter vartannat år. Dessa ledamöter och suppleanter väljes för två år. Första årsmötet enligt dessa stadgar väljes dessa för ett år. Därefter företages lottning för bestämmande vilka som skola kvarstå i två år. Avgående ledamöt och suppleant kunna återväljas.c)       Valberedning om tre ledamöter utses av årsmötet, varav en ordförande. Styrelsen skall tillika utse vice ordförande och sekreterare. Vid ordinarie ledamots förfall eller avgång, inträder suppleant i styrelsen i den ordning de äro valda.

MOM. 3. Styrelsen ska omedelbart efter årsmötet sammanträda för konstituering och upprättande av arbetsordning. Ledamot som vid upprepade tillfällen utan giltigt förfall och trots kallelse icke infinner sig till styrelsens sammanträden ersättes med suppleant.

MOM. 4. För styrelsebesluts giltighet erfordras att minst fem ledamöter äro närvarande. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening om vilka de flesta röstande förenar sig eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande dock att vid val lotten skall skilja dem som fått lika röstetal.

MOM. 5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

MOM. 6. Styrelsen fungerar från årsmötet till och med nästföljande årsmöte. 

 

§ 11 Underskrift av handling

Styrelsen utser årligen å de sammanträde, som hålles efter årsmötet, den eller dem, som skall vara behöriga att underteckna handlingar å klubbens vägnar. 

 

§ 12 Revision

MOM. 1. Klubbens räkenskaper skola årligen granskas av två vid årsmötet valda revisorer.

MOM. 2. Räkenskaperna som avse verksamhetsåret skola vara till revisionerna vara avslutad och berättelsen höröver angiven till styrelse senast tre dagar före årsmötet.  

 

§ 13 Funktionärs åliggande

Förutom vad som eljest enligt dessa stadgar åligger styrelsens funktionärer skall ordföranden leda klubbens mötesförhandlingar samt utövar i samråd med den övriga styrelsen ledningen av den löpande verksamheten samt ansvarar för värkställigheten av klubbens och styrelsens beslut. Klubbens korrespondens ombesörjes av ordföranden och sekreteraren. All ut- och ingående korrespondens skall föredragas styrelsen för godkännande. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsens sammanträden samt om han därtill utses, vid årsmötet och extra medlemsmöte, förvara klubbens handlingar i den mån de icke åligger kassören. Ombesörja att styrelsens verksamhetsberättelse upprättas, kassören ansvarar för klubbens kassa, verkställer utbetalningar mot vederbörliga verifikationer och ansvarar för varje betalnings behörighet samt för klubbens räkenskaper, ombesörja inkassering av årsavgifterna, ombesörja klubbens medlemsmatrikel ständigt är aktuell samt ombesörja den korrespondens hans förenämnda åliggande komma att förhandla. 

 

§ 14 Den som överträder gällande jaktförfattning eller reglerna för klubbens verksamhet, eller handlar på annat sätt, som strider mot klubbens bestämmelser, eller skadar dess anseende och intressen, kan efter styrelsens prövning fråntagas erhållet medlemskap. Överträdelse av föranmälda författning, där detta faller under allmänt åtal, anmäles av styrelsen till allmänna åklagaren.

 

§ 15 Medlems åliggande

Det åligger medlem att efterleva ordningsföreskrifterna för hållande av hund i Gällivare socken samt bestämmelserna för specialområdet som klubben disponerar för jakthundsträning och jaktprov. 

 

§ 16 Utmärkelse

MOM. 1. Hedersledamot. Klubben äger att genom beslut vid styrelsemöte, med kvalificerad majoritet, till hedersledamot kalla person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat klubben och dess ändamål.

MOM. 2. Klubbens diplom. Klubben kan genom beslut av styrelsen tilldela person som främjat dess intresse ett hedersmärke i guld eller silver. Klubben kan genom beslut av styrelsen tilldela person som främjat dess intresse sitt diplom till: 1. Klubbmästare, 2. Hundägare med hund som erövrar pris på jaktprov där Hundklubben Dundret ingår som arrangör eller medagerande. Hederspris och diplom utdelas i samband med årsmöte. 

 

§ 17 Ändring av stadgar

MOM. 1. Vid extra sammanträde äger mötet befogenhet att besluta om ändring av stadgarna därest beslutet biträdes av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade mdlemmarna och förslag om ändring särskilt angivits i kallelsen till sammanträdet. Vid annat möte än årsmötet fattat beslut om stadgeändring skall konfirmeras av årsmötet.

MOM. 2. Tidigare stadgar annulleras i och med att dessa stadgar godkännes av årsmötet. Dessa stadgar gäller fr o m 1992-03-01. 

 

§18 Upplösning av klubben

Omklubben skola dessa tillgångar tillfalla Gällivare jaktvårdskrets.   .